2020-06-18

Wspieranie rodziny

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

 

Czym jest wspieranie rodziny?

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.  Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą
i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

 1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
 3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;
 4. podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 5. pomocy w integracji rodziny;
 6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 7. dążeniu do reintegracji rodziny.

 

Przy wspieraniu rodziny, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

 1. wychowywania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowawniu w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;
 2. powrotu do rodziny;
 3. utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
 4. stabilnego środowiska wychowawczego;
 5. kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
 6. pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
 7. ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;
 8. informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
 9. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
 10. poszanowaniem tożsamości religijnej i kulturowej;
 11. dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 1. pracy z rodziną;
 2. pomocy w opiece i wychowywaniu dziecka.

 

Praca z rodziną

Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. W Gminie Luzino pracę z rodziną organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

 1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 2. terapii i mediacji;
 3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 5. organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

 

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

 

Asystent rodziny prowadzi pracę w rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu przez nią wskazanym.

 

Przydzielenie asystenta rodziny

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej powieźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodzinny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

Po otrzymaniu wniosku o przydzielenie asystenta rodziny, kierownik ośrodka pomocy społecznej:

 1. przydziela rodzinie asystenta rodziny albo
 2. występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną,
  o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo
 3. występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną
  o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad,
a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.

 

Zadania asystenta rodziny

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
 2. i w konsultacji z pracownikiem socjalnym (plan pracy obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych);
 3. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 7. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 8. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 9. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 11. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 12. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 13. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
  w ciąży i rodzin „Za Życiem”(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 473 ze zm.);
 16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną;
 18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 20. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 21. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa
  w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do:

 1.  wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym:
 2. imię i nazwisko,
 3.  datę urodzenia,
 4. obywatelstwo,
 5. adres miejsca zamieszkania,
 6. stan cywilny,
 7. wykształcenie,
 8. zawód,
 9. miejsce pracy,
 10.  źródła dochodu,
 11. dane dotyczące warunków mieszkaniowych,
 12. dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka,
 13. dane o rozwoju psychofizycznym dziecka;
 14. występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji
  o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie;
 15. przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.

 

Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

Pomoc w opiece i wychowywaniu dziecka

W celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 

Rodzina wspierająca, przy współudziale asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 1. opiece i wychowywaniu dziecka;
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą wójt, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Do zadań własnych gminy należy:

 1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
 2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
 3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez:
 4. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
 5. organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
 6. prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
 7. finansowanie
 8. podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 9. kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające;
 10. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 11. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 12. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałej na terenie gminy.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny oraz rządowego programu. Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Luzino na lata 2018 – 2020

Wypełniając zadania własne gminy, w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXXVII/425/2017 ustanowiono Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Luzino na lata 2018 – 2020. Głównym celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.

Załączniki

  Uchwała.XXXVII.425...2018-2020.pdf 1,87 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się