2019-06-14

Świadczenie wychowawcze

  INFORMACJA

 

W SPRAWIE  WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021          

 

                        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, iż  od           1 lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 4. dyrektorowi domu pomocy społecznej,

na każde dzieckodo dnia ukończenia 18 – go roku życia.

            Wobec powyższego w przypadku dziecka, na które nie jest ustalone prawo do świadczenia wychowawczego, aby  prawo to uzyskać od 1 lipca 2019 r. - matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka lub dyrektor domu pomocy społecznej winienzłożyć wniosek  w okresie  od 1 lipca 2019 r.  do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku w tym okresie gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

            Jeżeli  wniosek złożony zostanie po dniu 30 września 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia nastąpi od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej jednak niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

            W przypadku, rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o 500+ również na pierwsze dziecko – rodzice ci mogą składać od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

 1. od 1 lipca 2019 r. - w wersji elektronicznej przez internet, poprzez portal: Emp@tia(empatia.mpips.gov.pl, ZUS PUE czy bankowość elektroniczną).
 2. od 1 sierpnia 2019 r. - w formie papierowej osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie ul. Młyńska 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub listownie, pocztą tradycyjną.

Aby złożyć wniosek za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - portaluEmp@tia, należy posiadać konto, do którego logowanie następuje przy użyciu profilu zaufanego, profilu osobistego lub podpisu elektronicznego.

 

Więcej informacji dotyczących założenia profilu zaufanego znajduje się pod linkiem:

www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie oraz  pod adresem:

 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

 

TERMINY USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 października 2019 r.
 2. od dnia1 września 2019 r. do 30 września 2019 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
 3. od dnia1 października 2019 r. do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2019r.
 4. od dnia1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.
 5. od dnia1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

 

            Rozstrzygnięcie dotyczące przyznania prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi w formie informacji przesyłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku. 

            Wnioskodawcy, którzy nie wskażą we wniosku adresu poczty elektronicznej obowiązani są do osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

            Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.             

 

 

                                                                                                                         

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się