2019-07-18

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej - tryb udzielania pomocy

1) złożenie wniosku o pomoc
 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób fizycznych, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Luzino, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania, np. potrzeb bytowych.

Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać:

 1. osobiście u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie przy ulicy Młyńskiej 7, codziennie od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.30 do 15.30 lub w kancelarii Ośrodka;
   
 2. drogą elektroniczną za pomocą portalu informacyjno – usługowego Empatia

  https://empatia.mpips.gov.pl/

  Aby złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, należy posiadać konto, do którego logowanie następuje przy użyciu profilu zaufanego,  profilu osobistego lub podpisu elektronicznego.

  Więcej informacji dotyczących założenia profilu zaufanego znajduje się pod linkiem:

   

  www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
   

 3. za pośrednictwem poczty, bez konieczności wizyty w GOPS, na adres

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
     w Luzinie
     ul. Młyńska 7
     84-242 Luzino

       

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie planu pomocy osobie/ rodzinie
 

Podstawą udzielenia pomocy jest  rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony
w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się
. Wywiad przeprowadza się      
w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku,  a w sprawach niecierpiących zwłoki       
w terminie 2 dni roboczych.

Ważne! Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchyleniu decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u rodzin i osób korzystających oraz ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, a także u osób zobowiązanych do alimentacji, na rzecz tych osób (odrębnie zamieszkującego małżonka, rodziców, dziadków, dorosłych dzieci lub wnuków) w celu ustalenia możliwości świadczenia przez nie pomocy.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o informacje ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym oraz dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozpatrzenia wniosku, określające sytuację: osobistą, rodzinną,dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy. Plan pomocy powinien być ustalany w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
 

 Kontrakt socjalny
 

W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

 

3) wymagane dokumenty

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 

1)  dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2)  skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

3)  dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)  decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

5)  orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6)  orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7)  zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8)  zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9)  zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10)  dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

10a)  decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;

11)  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12)  zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13)  decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14)  decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15)  zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15a)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15b)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

16)  zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17)  zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;

18)  zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;

19)  decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20)  oświadczenia o stanie majątkowym.

 

W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym wyżej, pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

 

4) zakończenie postępowania w sprawie i wydanie decyzji

 

Zakończenie postępowania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej.
Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – te formy pomocy udzielane są bez konieczności wydawania decyzji.

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI

 

Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje prawo odwołania do organu drugiej instancji- Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem działającego z upoważnienia Wójta Gminy Luzino Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie (adres: ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino) w terminie 14 dni od daty doręczenia.            

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się