2020-06-12

Obsługa petentów

INFORMACJA

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, iż w celu zapewnienia wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom gminy Luzino,   działając zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 878)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie utworzone zostało stanowisko obsługi petentów, w szczególności w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Bezpośrednia obsługa petenta może nastąpić, po uprzednim skontaktowaniu się
 z pracownikiem Ośrodka oraz ustaleniu dnia i godziny,
za pośrednictwem:

 • telefonu do kancelarii (0 - 58) 678 20 68 wew. 60 lub (0 - 58) 506 56 46;
 • poczty elektronicznej na adres mailowy: gops@luzino.pl;
 • domofonu, znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Ze względu na warunki lokalowe, aby zachować bezpieczną 2 metrową odległość, petenci przyjmowani będą pojedynczo, przy zachowaniu następujących zasad:

 • pomiar temperatury za zgodą petenta (na obszarze czoła lub dolnej części szyi).   

            Osoby, które nie zgodzą się na pomiar, a także z temperaturą powyżej 36,6 stopnia,

            nie wejdą do siedziby Ośrodka;

 • zachowanie odległości minimum 2 metrów między petentem a pracownikiem Ośrodka;
 • zasłonięcie ust i nosa;
 • dezynfekcja dłoni przed wejściem do siedziby Ośrodka (korzystając z dozownika umieszczonego po prawej stronie drzwi wejściowych do siedziby GOPS) i po wejściu (dozownik umieszczony na wprost schodów wejściowych);
 • ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu (do max. 15 minut).

 

Jednocześnie, dla zachowania zasad bezpieczeństwa, wszystkie osoby korzystające  i zamierzające korzystać z pomocy Ośrodka, w tym ze świadczeń pieniężnych, proszone są, aby wszelkie możliwe sprawy do załatwienia (wnioski, zapytania) przekazywać:

 1. drogą elektronicznąprzez:
  1. ogólnopolską, Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  2. Portal Informacyjno – Usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://empatia.mpips.gov.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów drogą elektroniczną znajdują się na stronie internetowejhttps://gopsluzino.bip.gov.pl/ w zakładce „Elektroniczna Skrzynka Podawcza”.

 1. wrzucać do skrzynkipodawczej znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych do siedziby GOPS od ulicy 10 Marca lub przesłać pocztą na adres Ośrodka, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie dodatkowo wyjaśnia,  iż powyższe zasady obsługi petentów na nowo utworzonym stanowisku,  ustalone zostały zgodnie z wytycznymi Centralnego Instytutu Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego   w  uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy, zawartymi w dokumencie pod nazwą "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19" opublikowanym na stronie:

 

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/110129,bezpieczenstwo-i-ochrona-zdrowia-osob-pracujacych-w-czasie-epidemii-covid-19.html.

 

Powyższy dokument opracowany został z wykorzystaniem materiałów Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

 

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                        w Luzinie 

                                                                                                       Ewa Walczak         

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się