2019-06-19

Kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych

K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E DLA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

obowiązujące od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.

 

1)    ZASIŁEK RODZINNY

a)     miesięczny dochód nie może przekroczyć na jednego członka rodziny kwoty 674,00 zł,

b)    w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł

 

2)    JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA

miesięczny dochód nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł na jednego członka rodziny

 

3)    SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł

   W Y S O K O Ś Ć    Ś W I A D C Z E Ń    R O D Z I N N Y C H

obowiązująca od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.

 

 

Rodzaj świadczenia

 

       

 

    Wysokość świadczenia

 

 

ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI

 

 

zasiłek rodzinny

 

95,00 zł  - na dziecko do ukończenia 5. roku życia

 

124,00 zł- na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia

 

135,00 zł- na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 21.            roku życia, jeżeli uczy się w szkole, a do 24. roku życia jeżeli uczy się w szkole i legitymuje orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 

 

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 

 

 

urodzenia dziecka

 

 

1 000,00 zł   jednorazowo

 

 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

400,00 zł miesięcznie

 

 

samotnego wychowywania dziecka

 

 

193,00 zł miesięcznie (nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci),

 

w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o                     znacznym stopniu niepełnosprawności w/w kwotę  zwiększa się                    o 80,00 zł miesięcznie, nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci,

 

 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

 

95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione                          do zasiłku rodzinnego

 

 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

 

90,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5. roku życia

 

110,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia do 24. roku

 

 

 

rozpoczęcia roku szkolnego

 

 

100,00 zł   raz w roku

 

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

113,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości,                         w której znajduje się siedziba szkoły

 

69,00 zł miesięcznie w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

 

świadczenie pielęgnacyjne

 

1830,00 zł miesięcznie – od dnia 1 stycznia 2020 r.

Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.           Wysokość świadczenia ogłaszana jest przez MRPiPS, a osoby uprawnione informowane są na bieżąco przez GOPS
o jego wysokości.

 

 

specjalny zasiłek opiekuńczy

 

 

620,00 zł miesięcznie

 

 

zasiłek pielęgnacyjny

 

 

215,84 zł miesięcznie

 

zasiłek dla opiekuna

620,00 zł miesięcznie

 

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA - 1.000,00 zł

 

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE - 1.000,00 zł miesięcznie  (Nie jest uzależnione od kryterium dochodowego)

 

JEDNORAZOWE  ŚWIADCZENIE  Z  TYTUŁU  URODZENIA  SIĘ  DZIECKA,  U  KTÓREGO  ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I  NIEODWRACALNE  UPOŚLEDZENIE  ALBO  NIEULECZALNĄ      CHOROBĘ  ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU     DZIECKA LUB W CZASIE PORODU - 4.000,00 zł  (Nie jest uzależnione od kryterium         dochodowego).

  

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się