2019-07-30

Kompetencje

W kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie leży realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych, określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady Gminy Luzino.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie realizuje zadania wynikające z:

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2)      ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3)      ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

4)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

6)      ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

7)      ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

8)      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

9)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

10)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                       i o wolontariacie,

11)  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

12)  ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

13)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

14)  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

15)  ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,

16)  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

17)  ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

18)  ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

19)  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”,

20)  uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

21)   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 1 czerwca 2018 r.)

 

 

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Zgodnie z treścią przepisu art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Pomorskiego, natomiast wykonując zadania własne gminy, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Luzino.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się