2019-07-03

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

INFORMACJA

w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego  świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 

   „Za życiem”

            W  w ramach realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin  "Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) można składać wnioski  o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  w czasie porodu.

 

            Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w wysokości 4 000 zł, przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny.

Warunkiem uzyskania prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” dla osób zamieszkujących na terenie gminy Luzino jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami:

1)      posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie   i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobęzagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie  jego rozwoju lub w czasie porodu.                

 

Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

oraz

 

2)      pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży
do porodu, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).         

 

Natomiast wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dziecka oraz osoby, która przysposobiła dziecko.

 

            Wnioski  o ustalenie prawa do prawa do jednorazowego  świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  w czasie porodu są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie, pokój Nr 1.

 

Wzór wniosku opublikowano również  na stronie internetowej: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/

 

Wnioski można składać w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka:

·         osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

·         drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino

Wniosek złożony po tym terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

   

 

            

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się