2020-02-27

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów

i formularzy elektronicznych.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie zawiadamia, o możliwości składania wniosków, zapytań oraz skarg do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie drogą elektroniczną przez ogólnopolską, Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

 

Link do ESP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu

 

Adres skrytki : /gops_luzino/skrytka

 

 

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

 

1. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) konieczne jest:

  • założenie/posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Rejestracji w serwisie ePUAP można dokonać na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta

  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów

 

Informacja o profilu zaufanym dostępna jest pod adresem:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

2. Akceptowalne formaty załączników, w jakich powinny być zapisane dokumenty/załączniki dodawane do wniosków/pism dostarczanych w formie elektronicznej:

- .doc

- .docx

- .gif

- .jpg (.jpeg)

- .ods

- .odt

- .pdf

- .png

- .rtf

- .svg

- .tif (.tiff)

- .txt

- .xls

- .xlsx

- .xml

 

3. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane
i nie zostaną rozpatrzone.

 

5. Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

 

Metody/ sposoby  dostarczania dokumentów elektronicznych do Ośrodka:

 

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularzana stronie ePUAP. 
  2. Przy informacjach dotyczących danej usługi na platformie ePUAP znajduje się przycisk: Załatw sprawę. Po kliknięciu na ten przycisk istnieje możliwość wypełnienia formularza elektronicznego - dla zalogowanych użytkowników ePUAP.
  3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
  4. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się